Music by Machel Montano – Skinny Fabulous – Bunji Garlin.

source